آمار کلی

کد ملی: 432319XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صیدصنعتی ایران رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/14 تا کنون
اقیانوس صید بیکران بازرس اصلی فعال 1398/05/05 تا کنون