آمار کلی

کد ملی: 230090XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گسترش افکار مدیریت ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/24 تا کنون