آمار کلی

کد ملی: 355995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر پیگیر تنگستان بازرس اصلی فعال 1398/04/16 تا کنون
تولید مصنوعات سیمانی تیفون تنگسیر بازرس اصلی فعال 1397/06/01 تا کنون