آمار کلی

کد ملی: 236010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ثمین کارت بیشاپور نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/09/24 تا کنون
پشتیبانی کوچه باغ پریشان بازرس علی البدل خارج شده 1393/03/07 تا 1397/08/19