آمار کلی

کد ملی: 084927XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف پرسنل لشکر هفتاد و هفت مشهد رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/03/24 تا 1397/04/03