آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر آزاد ایمانشهر با کد ملی 10260174570 نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1387/05/05 تا 1387/05/07