آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت آهن و فلزات سرزمین پارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/11/01 تا 1393/01/20