آمار کلی

کد ملی: 146613XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تراشه افزار هزاره سه عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/10 تا کنون