آمار کلی

کد ملی: 005065XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معدن چهار سی طالقان بازرس اصلی خارج شده 1391/11/08 تا 1391/12/12