آمار کلی

کد ملی: 253895XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طلوع دوباره آفتاب اقلید عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/23 تا کنون