آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چوب سازان خلاق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منحل شده 1388/10/29 تا کنون