آمار کلی

کد ملی: 325571XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی هنری خانه کتاب ساحلی کرمانشاه رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/29 تا کنون