آمار کلی

کد ملی: 181858XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داده پردازش یاس اروند بازرس اصلی فعال 1396/08/08 تا کنون