آمار کلی

کد ملی: 005620XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باربری فردوس مدیرعامل فعال 1396/10/06 تا کنون