آمار کلی

کد ملی: 230121XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سریر افراز شیراز پخش مدیرعامل فعال 1395/10/16 تا کنون