آمار کلی

کد ملی: 007893XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحان ایده نور قشم مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/26 تا کنون