آمار کلی

کد ملی: 088963XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی امید دهستان کرغند بازرس اصلی فعال 1397/04/31 تا کنون