آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور آمایش پارسه کاوان عضو هیئت مدیره خارج شده 1387/08/26 تا 1390/02/20