آمار کلی

کد ملی: 007251XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایا مهر کوروش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1390/03/21 تا کنون