آمار کلی

کد ملی: 088872XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی ساختمانی معماران مهر گستر بیرجند بازرس اصلی فعال 1396/07/25 تا کنون