آمار کلی

کد ملی: 137368XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعت چرخ سلطانی تبریز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/10 تا کنون