آمار کلی

کد ملی: 128508XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی شهپر شرق اسپادانا مدیرعامل فعال 1397/11/13 تا کنون