آمار کلی

کد ملی: 443061XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتی معدنی شهداب یزد بازرس علی البدل فعال 1397/04/31 تا کنون
پار شید انرژی کویر ایساتیس بازرس اصلی فعال 1397/04/17 تا کنون
پار شید انرژی تابان گستر بازرس اصلی فعال 1397/04/16 تا کنون