آمار کلی

کد ملی: 439147XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی تدبیر اندیشان توسعه رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/05 تا کنون
تولیدی آسفالت ایثارگران شماره دویست و دوازده عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/20 تا کنون
رهروان تجارت ایرانیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/05/02 تا 1390/10/27