آمار کلی

کد ملی: 209096XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه سا زی و را هداری ره پیما یا ن فر دای طبر ستا ن بازرس علی البدل فعال 1394/04/25 تا کنون