آمار کلی

کد ملی: 082975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هیدرو اترک فراساز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/01/15 تا 1397/10/23