آمار کلی

کد ملی: 426891XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رخشان بنای بیستون بازرس اصلی فعال 1396/04/15 تا کنون