آمار کلی

کد ملی: 266928XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید مرغ گوشتی بهگوشت عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/12 تا کنون
رایان پخش شمال نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/06/07 تا 1397/04/04