آمار کلی

کد ملی: 094664XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و تاسیساتی بنیان گستر مرو نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/07 تا کنون