آمار کلی

کد ملی: 221984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمان کیفیت برتر سام نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/18 تا کنون