آمار کلی

کد ملی: 056994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کوثر سنگ پارسیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/20 تا کنون