آمار کلی

کد ملی: 006846XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع بطر خاورمیانه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/21 تا کنون