آمار کلی

کد ملی: 037175XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن جامعه ورزش استان قم مدیرعامل فعال 1398/09/25 تا کنون