آمار کلی

کد ملی: 128088XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیمیایی پاپیتال نقش جهان مدیرعامل فعال 1398/11/07 تا کنون
کیمیا بسپار سپاهان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/04/14 تا کنون