آمار کلی

کد ملی: 208031XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی بهساز تجن رود ساری نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/18 تا کنون