آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات پشتیبانی وامور عملیاتی کارکنان شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی مجتمع شهریار منشی هییت مدیره خارج شده 1383/04/07 تا 1395/05/22