آمار کلی

کد ملی: 138190XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آلاس کیمیا سان بازرس اصلی فعال 1395/05/12 تا کنون
اکسیر بهداشت ارس بازرس اصلی خارج شده 1393/10/20 تا 1395/03/16