آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زیبادشت گزک گروه 2212 تحت شماره 896 در این اداره به ثبت رسید و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1386/06/28 تا کنون