آمار کلی

کد ملی: 093870XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروین تندیس راد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/01/08 تا 1397/03/23