آمار کلی

کد ملی: 554970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هرمزگان ترابر خلیج فارس مدیرعامل فعال 1396/04/17 تا کنون