آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شکیب کوشان کرمان بازرس علی البدل خارج شده 1388/02/06 تا 1390/01/17