آمار کلی

کد ملی: 459049XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشرو پخش سروش ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1394/09/08 تا کنون