آمار کلی

کد ملی: 126161XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی آتشکاران کاشان بازرس اصلی فعال 1394/11/28 تا کنون