آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنگ احرار محلات عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/11/15 تا 1394/01/22