آمار کلی

کد ملی: 487964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نقش پژوهش عمران رئیس هیئت مدیره فعال 1391/10/12 تا کنون