آمار کلی

کد ملی: 093965XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی خراسان رضوی عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/13 تا کنون
نیکوکاری میزبانان خورشید عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/23 تا کنون
پیشگامان بهبودکیفیت توس بازرس اصلی خارج شده 1395/12/23 تا 1397/04/11
نما پرتو پارسیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/04/12 تا 1397/04/15