آمار کلی

کد ملی: 129329XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروند سازان آکام عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/01 تا کنون
پیمان مبتکر صفاهان مدیرعامل منحل شده 1394/06/19 تا کنون