آمار کلی

کد ملی: 280042XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بهسازی خاک سامان پی تحکیم رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/22 تا کنون
خدمات بهسازی خاک سامان پی بازرس علی البدل خارج شده 1394/04/31 تا 1394/12/29