آمار کلی

کد ملی: 169997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاریز راه آسیا عضو هیئت مدیره فعال 1394/08/18 تا کنون
مهندسین مشاور آسمان نقشه آسیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1393/07/23 تا کنون