آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت فرآورده های پروتیینی کشور بازرس علی البدل خارج شده 1385/12/07 تا 1387/12/24